Volitve v EP v Sloveniji

natisni
PDF


V Sloveniji volitve v EP ureja Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki določa, da na volitvah v Evropski parlament lahko kandidira vsak državljan Slovenije ali druge države članice s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ga predlagajo politične stranke ali volivci in je dopolnil 18 let.  

Ker je pri volitvah v Evropski parlament vsa Slovenija ena sama volilna enota, mora posamezna lista za izvolitev svojega kandidata zbrati vsaj 14 odstotkov oddanih glasov. Z liste so izvoljeni tisti kandidati, ki zberejo največ prednostnih glasov.

Pravico voliti in biti izvoljen na evropskih volitvah v Sloveniji imajo vsi slovenski volilni upravičenci in tudi vsi državljani EU s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim ni bila predhodno vzeta volilna pravica in ki so vpisani v volilni imenik.

Slovenska zakonodaja predpisuje, da evropski poslanec ne sme biti hkrati poslanec državnega zbora ali imeti izvršilne funkcije v lokalni skupnosti. Skupna evropska zakonodaja tudi določa, da je funkcija poslanca nezdružljiva z naslednjimi funkcijami v evropskih institucijah:

- član Evropske komisije;
- sodnik, generalni pravobranilec ali tajnik Evropskega sodišča;
- član izvršnega odbora Evropske centralne banke;
- član Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora ali Odbora regij;
- uslužbenec katerekoli institucije EU.

Vir: Tematska spletna stran Evropskega parlamenta


Dodatne informacije:

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP)

Državna volilna komisija Vlade Republike Slovenije